O nás

Kdo jsme?

Aglow je naddenominační organizace, zaměřující se na službu ženám. Tato služba je rozšířená po celém světě, a také v ČR.  Aglow získalo název z anglického překladu Římanům 12,11 – „Be aglow and burnint with the Spirit.“ ( Buďte vroucího ducha). Členkami Aglow jsou křesťanky, kterým hoří srdce pro Pána a jsou oddány Ježíši Kristu jako Spasiteli a Pánu, a které chtějí být světlem ve svém okolí.

Ženy, ale v dnešní době také muži, se zaměřují na modlitbu a evangelizaci, touží svým životem, jednáním přivádět lidi ke Kristu a posilovat jejich křesťanský život. Být pro lidi kolem nás takovou „mezistanicí“ na cestě ke Kristu a do církve.

Na celém světě mají ženy stejné potřeby: lásku, odpuštění, přijetí, porozumění i potřebu hledat smysl života. Ať jsou svobodné nebo vdané, pracující, studentky, či ženy v domácnosti potřebují poznávat Boha, přijmout Jeho lásku a odpuštění, které nabízí ve svém Synu, Ježíši Kristu.

Scházíme se jednou měsíčně na skupinkách v různých městech, kde kromě křesťanských aktivit děláme různé workshopy, učíme se nové techniky pro výzdobu domácnosti, dáváme životní svědectví, modlíme se za osobní potřeby příchozích a také chválíme Boha za Jeho lásku, dobrotu a jednání v našich životech.

V některých městech děláme i dvakrát ročně konferenci pro region, pro ženy, ale také pro muže. Jednou ročně pořádáme Národní konferenci.

Téma konference a přihlášky jsou na našich webových stránkách: www.aglow.cz

Alena Šelongová
předseda Aglow, z.s.
selongova.alena@gmail.com

Historie

Psal se rok 1992 a v Kongresovém centru v Praze se konala mezinárodní konference Aglow. Jedna sestra z našeho sboru mě tenkrát přemluvila, abych s ní na tuto konferenci jela. Přiznávám, nechtělo se mi. Představa plného sálu žen ve mně vyvolávala vzpomínky na akce komunistického Československého svazu žen. Byla jsem však přemluvena a na tuto akci s touto sestrou vyrazila. To, s čím jsme se  setkaly, bylo krásné a silné. Mnohé si už nepamatuji, ale vím, že sestra, se kterou jsem jela, probrečela celou cestu domů. Bylo to místo plné lásky a Boží přítomnosti.

Když mi za nějakou dobu přišel dopis a s ním pozvání na setkání těch, kteří projevili zájem o Aglow, zjistila jsem, že jsem se někam během konference zřejmě podepsala a nechala na sebe kontakt. Plná rozechvění jsme jela na setkání s Janice Winnes, americkou misionářkou, která s manželem sloužila v Praze.

Na otázku, zda bychom chtěli začít se setkáváním Aglow v Čechách, jsem nejistě připustila: „No možná párkrát a jen u nás v obývacím pokoji.“

Začali jsme opravdu u nás v pokoji, ale již brzy jsme objížděli nově vznikající skupinky Aglow po Čechách. Tou dobou k nám přijížděly často sloužit sestry z Holandska. Holandské Aglow si nás adoptovalo a velmi nám pomáhalo.

V roce 1994 se konala první Česká konference Aglow ve Žďáru nad Sázavou.  Na ty začátky ráda vzpomínám. Organizačně jsme byli opravdu dobrodruzi.  Pamatuji,  jak jsme ve třech, Janice Winnes, Jarka, tenkrát Dandová a já, na chodbě hotelu počítaly peníze, nebo jak jsem na stupínku zahajovala shromáždění a přitom mi někdo šeptal, že na záchodech nejsou papíry. Pamatuji ale též na úžasnou přítomnost Ducha svatého, na to jak byly mnohé ženy povzbuzeny, vysvobozeny, naplněny novou radostí a vírou.

Aglow se postupně rozrůstalo. Na začátku u nás vzniklo poměrně dost místních skupin. Některé dodnes věrně stojí ve službě, některé svou práci po čase ukončily. Jsou i místa, kde Aglow na nějakou dobu skončilo, ale po čase skupinka prožila nové povzbuzení a začala se znovu scházet.  Některé skupinky našly nové způsoby,  jak může Aglow sloužit.

V roce 1995 se konference Aglow  přesunula do Nymburka, kde byly větší prostory. Po čase jsme začaly pořádat ještě druhou konferenci na Moravě.

V roce 1995 jsme se prvně účastnily mezinárodní konference Aglow v USA. Bylo dojemné nést českou vlajku sálem mezi lidmi, kteří nás zdravili a žehnali nám.

Z této konference si vybavuji ještě jeden velmi silný zážitek. Na pódiu vystoupila stará sestra. Byla to jedna ze čtyř „zakladatelek“ Aglow v USA. V roce1967 čtyři ženy hledaly způsob, jak přinést evangelium svému okolí a jak se scházet s ostatními křesťany bez hranic. Začaly zvát své přítelkyně na kávu a zákusek a sdílely se s nimi o tom, co Bůh dělá v jejich životech.  Teď tam stála jedna z nich a před ní byla paleta žen všech možných ras a národů. Bylo úchvatné vidět,  jak vyrostlo Boží dílo.

Dnes se mnohde Aglow mění. Mění způsob služby, mění styl práce. Co se ale nemění jeto, že ženy chtějí přinášet dalším povzbuzení, potěšení, spasení.

Vyznání

Aglow je mezinárodní organizací žen a mužů působící ve více než 170 národech světa, která pro řešení problémů a výzev naší doby nabízí Boží principy z Bible.

Vize

Šířit Boží království skrze rostoucí poznání Boha.

Mise (= Poslání) 

Boží království je uskutečňováním Boží lásky, milosti, Boží moci a vlády na zemi.

Aglow International je hnutím tohoto Království. Zavazuje se:

Žít v přítomnosti Boží a utvářet na zemi stejnou atmosféru, jaká je v nebi.

Shromažďovat miliony lidí ve společenství bojovníků, šampiónů a významných světových vedoucích zastávajících biblická stanoviska.

Budovat Boží království ve všech společenstvích, městech a národech, a to skrze rozvoj apoštolských týmů demonstrujících Boží moc z nebe.

Heslo

Zasáhnout každý národ, změnit každé srdce!

Co věříme

Věříme v jednoho, trojjediného Boha. Uznáváme, že existuje jediný pravý Bůh, který sestává ze tří odlišných osob: Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch svatý.

(1J 5:5-8; J 1:1; Mt 28:19-20)

Věříme, že Pán Ježíš Kristus, jednorozený Boží Syn, byl počat Duchem svatým, narodil se z panny Marie, byl ukřižován, zemřel, byl pohřben a byl vzkříšen z mrtvých. Vystoupil do nebe a nyní sedí po pravici Boha Otce a je pravý Bůh a pravý člověk.

(Mt, Mk, L, J)

Věříme, že Bible ve své úplnosti sestává ze Staré a Nové smlouvy. Je to Boží slovo, plně inspirované a zapsané pod vdechnutím Ducha svatého. Je směrnicí naší víry i života.

(2Tm 3:16-17)

Věříme, že všichni lidé se rodí jako hříšníci. Duch svatý usvědčuje z hříchu. Pán Ježíš Kristus zaplatil cenu za hřích tím, že prolil svou drahou krev na kříži jako výkupné za hřích. Ti, kdo odmítají přijmout jeho oběť za své hříchy, jsou ztraceni pro věčnost. Ti, kdo činí pokání ze svých hříchů a osobně přijmou Pána Ježíše Krista jako Zachránce, přijímají odpuštění hříchů a věčný život a Duch svatý v nich začne přebývat.

(Sk 3:19-21; Ř 10:9-13; 1K 6:9-11)

Věříme ve křest Duchem svatým s důkazem mluvení v jazycích, jak Duch svatý dává promlouvat. Věříme, že všechny dary Ducha svatého jsou aktuální a funkční i dnes. Věříme, že ovoce Ducha svatého má být na životě křesťana patrné ve stále vzrůstající míře.

(1K 12:7-11; Mk 16:17; Sk 2:4; Ga 5; 22-23; Ef 5:8-10)

Věříme, že dílo vykoupení Pána Ježíše Krista přináší uzdravení pro našeho ducha, duši i tělo.

(Jr 17:14; Jr 33:6; Iz 53:5; Mt 10:8)

Věříme, že máme uposlechnout Ježíšův příkaz kázat evangelium celému světu.

(Mt 24:14; Mt 28:19-20; Ž 96:3; Zj 14:6-7)

Věříme, že členové Těla Kristova tvoří Církev a mají mít pravidelně navzájem společenství v místním sboru.

(Sk 2:41-42; Žd 10:24-25; Mt 18:20; Ko 3:16)

Věříme ve křest ve vodě.

(Mk 1:8-9; Mt 3:6,11,16)

Věříme a vyhlížíme, že Pán Ježíš Kristus osobně se vrátí.

(1Te 4:16-17; Žd 9:28; Zj 1:7; Mt 24:36,44; J 14:1-3; Sk 1:11)

Věříme v Boží neměnné stvoření člověka – muže a ženy – za účelem zrcadlení Božího obrazu.

(Gn 1:27)

Věříme, že tělo každého člověka je chrámem Ducha svatého a že svým tělem máme Boha oslavovat.

(Ř 12:1; 1K 6:18-20)

Věříme, že máme chodit v Duchu svatém a před sexuální zvráceností utíkat.

(Ga 5:16; 1K 6:9-10; Ga 5:19-21; Zj 21:8)

Věříme, že Bible definuje manželství jako spojení jednoho muže a jedné ženy v jeden, výlučný svazek.

(Gn 2:18-25)

Věříme, že Bůh zamýšlí sexuální intimitu výlučně mezi mužem a ženou v rámci manželství.

(1K 7:2-5; Žd 13:4; Mk 10:6-9)

Věříme, že Boží koncepce sexuální intimity v kontextu manželství mezi jedním mužem a jednou ženou nedovoluje praktikovat homosexualitu gayů ani leseb; že toto praktikování homosexuality je neslučitelné s tím, co Bible učí.

(1K 6:9-10; Ř 1:24-27; Ef 5:31-32; 1K 7:2; Mk 10:6-9; Žd 13:4)

Věříme, že manželství není zřízení lidské, ale konkrétní Boží ilustrace, která ukazuje na spojení Krista a církve. Pouze svazek muže a ženy může dobře ilustrovat vztah mezi Kristem a jeho Církví.

(Ef 5:22-32)

Věříme v – a zároveň přinášíme – ovzduší lásky a obnovy, které vytváří prostor a bezpečné místo pro ty, kdo zápasí s genderovými otázkami, kde tito lidé mohou žít podle vytyčeného biblického učení, a ne podle diktátu svých vlastních názorů.

(1P 1:22    Když jste poslušností pravdy skrze Ducha očistili své duše k bratrské lásce bez přetvářky, vroucně se navzájem milujte z čistého srdce.)

Stanovy

1. Účel spolku
Účelem spolku Aglow je dobrovolné sdružování křesťanů na základě společného zájmu, za účelem šíření křesťanské etiky v souladu s hodnotami a posláním Aglow.

2. Poslání
Aglow je spolkem sdružujícím křesťany, kteří souhlasí s jeho posláním, t. j. šířením křesťanského životního názoru, podporou vzdělávání (zejména žen), vyučováním o biblických životních zásadách a principech. Podporuje tradici rodinných hodnot, vzájemných vztahů a vzájemného porozumění mezi církvemi. Spolupracuje s tuzemskými i zahraničními organizacemi podobného typu.

Celé stanovy v pdf

Náš tým

Alena Šelongová

Alena Šelongová

President

selongova.alena@gmail.com

Eva Stejskalová

Eva Stejskalová

Mládež

zirafkaefka@gmail.com

Ilona Novotná

Ilona Novotná

Modlitby

novotna.cr@centrum.cz

Monika Bakešová

Monika Bakešová

Organizace

m.bakesova@seznam.cz