Křesťanský spolek žen Aglow Česká republika

Zveme tě mezi nás – přijď a poznej přátelství těch, kteří milují Boha.
Bůh tě potřebuje, potřebuje tvá ústa, nohy, ale především tvé srdce.
K čemu tě potřebuje? V prvé řadě k vzájemnému přátelství a vztahu s tebou.
No a pak se On skrze tebe dává poznat všem lidem kolem tebe.
Proč touží po tom, aby ho poznali i druzí?
Protože „tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ Jan 3,16
A tak tě zveme – přijď a poznej toho, který tě tak miluje.

Řekli o nás

Měl jsem tu možnost se účastnit několika setkání české pobočky Aglow a pokaždé jsem z toho měl více než dobrý dojem. Mám za to, že sestrám jde o vzájemné povzbuzování v následování Pána Ježíše. Cením si i jejich touhy spolupracovat s církví a otevřenosti pro případné korekce. Písmo říká, aby starší ženy učily mladší mnoha dobrým věcem. K tomu je Aglow velmi příhodná platforma.

Před pár lety jsem začala vnímat ženy kolem sebe jakoby jinýma očima. Najednou jsem uviděla potřebu jejich vzájemné pomoci a povzbuzení, jejich hodnotu v Božích očích…

A tak se v lednu 2019 narodilo v Třinci Aglow.

Naším mottem je verš z Evangelia podle Lukáše 4,18: Ježíš přišel, aby přinesl chudým radostnou zvěst, aby vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, aby propustil zdeptané na svobodu, aby vyhlásil léto milosti Hospodinovy.  

Naší vizí jsou proměněné lidské životy.

Pokud se ti zdá, že tvůj život potřebuje změnu…, tak se ti to nezdá!

Společenství žen AGLOW má své místo v těle Kristově. Je to duchovní prostor otevřený pro sdílení, svědectví, předávání zkušeností a v neposlední řadě i pro přímluvy a žehnání si. Apoštol Pavel radí mladému kazateli Timoteovi, jak má vyučovat starší a zkušenější ženy, aby sloužily mladším: “Ať vyučují mladší ženy v dobrém a vedou je k tomu, aby měly rády své muže a své děti, byly rozumné, cudné, staraly se o domácnost, byly laskavé a poslouchaly své muže, aby Boží slovo nebylo zneváženo.” Titovi 2,3-5 Toto předávání zkušeností a vzájemná podpora je velice důležitá pro zdravý duchovní růst a naplněný život. Velice si vážím žen, které opravdově následují Ježíše Krista a jsou horlivé v lásce a službě. Jak napsal Matěj z Janova, předchůdce Jan Husa, ženy častokrát předbíhaly muže v horlivosti a lásce ke Kristu. Kéž dá Bůh, aby toto vzácné společenství žen z různých denominací zakoušelo na svých setkáních hojnost Boží slávy a ovlivnilo současnou generaci žen, které Pána Ježíše ještě neznají!

Když se za Aglow modlím, ukazuje mi Bůh, jaká je to výsada, že smíme s Bohem spolupracovat na tomto jeho díle, kterým Aglow je.

Je to výsada a je to veliká věc, že se můžeme scházet z různých sborů a denominací a demonstrovat tak jednotu Božího lidu, která je velmi vzácná v Božích očích, jednotu, za kterou se Ježíš modlil a za kterou také umřel.

Učíme se usilovat o to, co vede k pokoji, a o to, co slouží k společnému budování. (Ř 14,19)

Bůh mi ukazuje, že i když se nám to všechno může třeba někdy jevit jako velice malé a vynaložená námaha nám kvůli viditelným výsledkům připadá zbytečnou, jde ve skutečnosti o něco velmi důležitého a velkého – už proto, že nás k tomu povolal sám veliký Bůh.